EML gaat voor…

EML is een lokale partij voor alle inwoners van de gehele gemeente Eijsden⋅Margraten met al haar kernen. Onze keuzes worden geïnspireerd en gevoed door bewoners, ondernemers, mensen in verenigingen en instellingen. Hen willen wij vertegenwoordigen, naar hen luisteren wij. Als lokale partij hoeven wij ons niet te conformeren aan landelijke partijbelangen.

Bekijk hieronder onze standpunten.

Partijprogramma

Het programma is de leidraad voor onze politieke stellingnames in de gemeenteraad.

Bekijk ons programma

Lokaal Samen Verder

Volgens de visie van EML weet niemand beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan de inwoners en ondernemers zelf. Dat kan verschillen per dorp, want elke woonomgeving heeft zijn eigen karakter. En dat moet in onze ogen ook zo blijven. Dit vraagt om lokaal gericht werk en daarom wil EML inwoners, ondernemers en instellingen tijdig op een volwaardige wijze betrekken bij ontwikkelingen en zaken van hun woon- of bedrijfsomgeving.

Wij vinden dat het lokale bestuur in samenspraak met alle betrokkenen moet zoeken naar passende oplossingen en antwoorden op uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Onze visie ‘Lokaal Samen Verder’ is de grondslag en vormt het uitgangspunt voor het samen werken aan de toekomst van onze gemeente.

Van bijzonder belang hierbij is de invoering van de Omgevingswet (invoering streefjaar 2021). Deze wet biedt lokale overheden ruimte om via maatwerk de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren in samenspraak met diegenen die daar wonen, werken en gebruik van maken. Al lijkt 2021 nog verre toekomst, de voorbereidingen zijn al in volle gang, ook in Eijsden-Margraten.

De verandering door deze wet heeft grote gevolgen: inwoners en ondernemers krijgen meer invloed op de inrichting en het gebruik van hun leefomgeving, overheden gaan nauwer in ketens samenwerken, er moeten meer integrale visies worden ontwikkeld en meer integrale procedures en processen worden ingericht.

Tegelijkertijd moet met digitalisering een forse slag worden gemaakt; ondernemers, inwoners en initiatiefnemers moeten snel digitaal kunnen beschikken over volledige en juiste informatie en over de regels die gelden in hun leefomgeving.

Faciliterend lokaal bestuur

De gemeente Eijsden-Margraten heeft momenteel ca. 25.000 inwoners en bestaat uit 15 kerkdorpen en een twintigtal gehuchten en buurtschappen.

De gemeente is onderdeel van het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg met diverse beschermde natuurgebieden, zoals Europees beschermde gebieden Savelsbos, Bemelerberg en Schiepersberg (Natura 2000-gebieden) en heeft unieke rivier- en landschappen zoals het Heuvelland/Mergelland, Plateau van Margraten en het Maasdal. Diverse delen hiervan zijn ingevolge het Provinciaal Omgevingsplan Limburg(POL) aangewezen als Goudgroene natuurzones, Zilvergroene natuurzones en Bronsgroene landschapszones.

Naast de vele natuurgebieden en het cultuurhistorisch erfgoed telt Eijsden-Margraten 398 Rijksmonumenten, een honderdtal gemeentelijke beeldbepalende panden en 50 beeldbepalende objecten, zoals muren en putten.

De rol van de lokale overheid verandert. Dit komt niet alleen omdat inwoners andere wensen en behoeften hebben, maar ook omdat de gemeente van de Rijksoverheid nieuwe taken krijgt en deze met minder geld moet uitvoeren. Dit vraagt om een creatieve, innovatieve, maar bovenal facilitaire gemeente die hierop inspeelt en zich bewust is van haar rol en taak. In onze visie streven we naar een compacte en krachtige gemeente die op basis van faciliterend bestuur de gemeentelijke kerntaken in samenwerking met de burgers, ondernemers en instellingen realiseert.

Kracht van de samenleving

In deze tijd nemen burgers steeds meer samen het initiatief. EML zet graag in op die kracht vanuit de samenleving en op de kennis en kunde van de inwoners en ondernemers. We willen de aanwezige coöperatieve krachten meer aanboren en actief inzetten voor een samenleving die burgers en ondernemers zelf voor ogen hebben.

In onze visie gaan we uit van een gemeenschap die niet van bovenaf wordt opgelegd. EML gelooft niet in een maakbare samenleving met veel regels en richtlijnen. Of in een verzorgingsstaat waarin de burgers vooral rechten hebben en hun hand op houden. Evenmin hebben we vertrouwen in een samenleving waarin het individualisme hoogtij viert en burgers vooral het eigen belang voorop stellen. Samen ergens de schouders onder zetten, daar geloven wij wel in. En daarom zetten we in op versterking van actief burgerschap binnen onze gemeente.

Word nu lid!

Burger centraal

In onze visie staat dus de burger ‘centraal’ en is de gemeente er om zijn belangen te dienen. De gemeente speelt daarbij nog steeds een belangrijke, maar wel een wezenlijk andere rol. De komende jaren zal de gemeente Eijsden-Margraten meer in samenwerking en efficiënter moeten gaan werken. Dit vereist een andere bestuursstijl, namelijk een die ruimte biedt aan een eigen rol voor de inwoners en ondernemers.

EML streeft naar een gemeente die minder voorschrijft en meer luistert naar inwoners en ondernemers, die bij het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid vooral uitdaagt en ondersteunt.

In een meer zelf-organiserende samenleving zoals EML die ziet, hoort een gemeente die tegen lage kosten en met goede service snelle diensten verleent. Een gemeente, die samen gestalte geeft aan het welbevinden van alle inwoners, aan een prettige woonomgeving, aan goed onderwijs en passende zorg en aan prima lokale voorzieningen. Een gemeente die vooral specifieke en extra ondersteuning geeft aan die inwoners, die het echt nodig hebben.

Geef uw mening

Laatste nieuws

Bekijk het hele nieuwsoverzicht

Word lid

Word lid van Eijsden Margraten Lokaal. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich.

Word lid!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.

Neem contact op