Partijprogramma
2018-2022

De visie van EML is het uitgangspunt van onze politiek. Zij draagt als het ware ons programma en is dan ook onder onze programmapunten afgedrukt.

Bekijk hieronder onze programmapunten. Of download ons programma.

Download programma

Programmapunten

1. Luisteren naar onze inwoners

 • Wij gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners en zullen gesprekken aangaan met de inwoners van de verschillende kernen, gehuchten en buurtschappen om een verankering van hun wensen in het beleid tot stand te brengen. Door het aanstellen van kerngerichte ambtenaren kan daardoor concreet worden ingespeeld op de behoeften.
 • Inwoners moeten vroegtijdig betrokken worden bij belangrijke projecten en het reeds bestaande Burgerpanel moet hierbij intensief worden geraadpleegd.
 • Wij ondersteunen burgerinitiatieven van harte en gaan uit van een coöperatieve houding van de gemeente.
 • De gemeentelijke service – van zowel raad, college als ambtenaren – naar de burgers toe moet gebaseerd zijn op het principe: “Ja, mits…” en niet “Neen, tenzij…”
 • Het gemeentelijk servicecentrum in de grootste dorpskern Eijsden moet behouden blijven en de openingstijden moeten worden uitgebreid.
 • Goede communicatie tussen inwoners en gemeente is de belangrijkste voorwaarde voor een transparant bestuur. Daarbij is een regelmatige communicatie via digitale en papieren media en via de gemeentelijke website essentieel.

2. Goed bereikbare en leefbare dorpen

 • Omdat niet elke kern kan beschikken over alle voorzieningen zoals scholen en winkels, zetten wij ons in voor regelmatige openbaar vervoerverbindingen tussen alle dorpskernen en omliggende gemeenten. Ook de herstelde treinverbinding tussen Maastricht en Luik met het unieke station Eijsden als halteplaats is onmisbaar voor de contacten met de ons omringende steden en dorpen, ook in het buitenland. Wij zullen ons blijven inzetten voor het behoud en voor de uitbreiding ervan, zodat de trein niet één, maar twee keer per uur station Eijsden aan zal doen.
 • Om nog meer leegstand in Zuid-Limburg te voorkomen heeft de provinciale overheid het bouwen van woningen in de 18 zuidelijke gemeenten aan banden gelegd, hoewel een flexibelere omgang met de voorschriften is beloofd. Zelfs in onze voor velen aantrekkelijke gemeente mogen slechts de goedgekeurde plannen worden gerealiseerd, hoewel er hier, anders dan in Parkstad, wel behoefte is aan meer woningen. Wij willen dan ook creatief woonruimte realiseren om te voorkomen dat men uit onze gemeente moet vertrekken en hebben er vertrouwen in dat de provincie hieraan zal meewerken. Ouderen willen immers het liefst oud worden in hun eigen omgeving en jonge gezinnen zoeken steeds vaker woonruimte in een plattelandsomgeving.
 • Wij steunen particuliere initiatieven voor het samen wonen/zorgen van ouderen en gehandicapten van harte. In leegstaande panden en op voormalige bedrijfs- of winkelterreinen kunnen gerieflijke koop- en/of huurwoningen in een soort hofjesstructuur worden gerealiseerd. Als voorbeeld vermelden wij de reeds lang leegstaande boerderij (rijksmonument) Hoeve Dobbelsteen aan de Rijksweg in Margraten of de voormalige Lidl-locatie aan de Wilhelminastraat in Eijsden. Hierdoor zouden meer betaalbare woningen in bestaande wijken kunnen vrijkomen voor jongeren.
 • Onze verenigingen en tradities zijn door hun verbindende kracht van groot belang. Als basis van onze samenleving verdienen zij onze onvoorwaardelijke steun.
 • Culturele en maatschappelijke initiatieven, ontplooid door onze inwoners, verdienen eveneens de volledige steun van de gemeente.
 • Ook het Memorial Centre dat de Amerikaanse overheid voornemens is te bouwen nabij het Amerikaans Kerkhof, kan rekenen op onze volledige medewerking.
 • Naast het kwijtschelden van verbouwingsleges dient het jaarlijks gereserveerde bedrag (€ 8.500) ter ondersteuning van renovatie van onze ruim 100 monumentale panden, putten en andere waardevolle objecten (50) aanmerkelijk te worden verhoogd. Op die manier kan er dan bijvoorbeeld ook geld worden vrijgemaakt voor D’r Put in Margraten, recent nog onderwerp van een prachtig spektakelstuk, maar zeer dringend toe aan onderhoud. Overigens moeten de eigenaren van panden en objecten geregeld op de hoogte worden gebracht van de gemeentelijke ondersteuning.
 • Wij streven naar sociale wijkcentra in de grotere dorpskernen met als goede voorbeeld het opgestarte burgerinitiatief voor een Sociaal Centrum Eijsden in het voormalige Groene Kruisgebouw aldaar.
 • Er moet in samenspraak met ondernemers en inwoners naar een oplossing worden gezocht voor de verkeersoverlast van grote voertuigen en het sluipverkeer door de dorpskernen.
 • Tegen verloederde en leegstaande panden dient het gemeentebestuur actief op te treden. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door overbodige accommodaties af te breken of tegen een reële prijs te verkopen.
 • Wij willen dat parkeeroverlast niet ad hoc maar integraal wordt aangepakt, samen met de inwoners als deskundigen bij uitstek. Vooral in het centrum van alle dorpskernen dienen de verkeersproblemen te worden opgelost, met urgentie in Gronsveld, Margraten, St.Geertruid, Noorbeek, Bemelen en Eijsden. Omdat in de oude kern van Eijsden de verkeersproblematiek reeds jaren speelt, er veel is beloofd tijdens hoorzittingen en keukentafelgesprekken, maar er van een duidelijke en tevredenstellende regeling nog geen sprake is, stelt EML een oplossing voor: in de oude kern alleen vrij parkeren voor vergunninghouders (plaatselijke inwoners), maar toeristen en bezoekers verwijzen naar gratis parkeerplekken op het Veldje, aan de Trichterweg, bij het Ursulinenconvent en aan het Station. Wellicht kan dit als voorbeeld dienen voor de andere kernen.
 • Niet alleen om het gevoel van veiligheid te vergroten maar vooral ook vanwege de handhaving van gestelde regels moet de gemeente beschikken over voldoende BOA’s. (Buitengewone Opsporingsambtenaren).

3. Goede en nooit aflatende zorg

 • Wij versterken het gemeentelijk sociaal team voor een nog betere uitvoering van de zorgtaken.
 • Mensen die een beroep doen op gemeentelijke zorg moeten integraal worden geholpen, dus door één contactpersoon die de zorgvrager bij alle instanties behulpzaam is. Het moet afgelopen zijn om van het kastje naar de muur geschoven te worden.
 • De gemeente moet lokale werkgevers nog meer stimuleren om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Gevluchte medemensen met een verblijfsstatus moeten zo vlug mogelijk na hun huisvesting in Eijsden-Margraten aan een baan worden geholpen. Zij ervaren aan den lijve dat een inburgeringstraject pas succesvol is na het vinden van werk. Daardoor wordt het leren van de Nederlandse taal versneld en vindt de echte integratie pas plaats.
 • Wij blijven ons inzetten om armoede en eenzaamheid te signaleren en te bestrijden, vooral door scholing, dagbesteding en werk, maar ook door reeds bestaande mogelijke hulp geregeld onder de aandacht te brengen.
 • Omdat ook onze bevolking vergrijst, groeit het aantal dementerenden. Momenteel lijden circa 560 inwoners van Eijsden-Margraten aan dementia. Iedereen kan bijdragen om een dementievriendelijke gemeente te worden. Samen met Alzheimer Nederland willen wij ons inzetten voor dementievriendelijke buurten door mogelijkheden tot dagbesteding in de eigen omgeving uit te breiden. Ook voldoende huishoudelijke zorg en adequaat vervoer kunnen zorgen voor een goede ondersteuning van de mantelzorgers.

4. Onderwijs, sport en spelen: de basis voor een goed leven

 • Wij prijzen ons gelukkig met het veelzijdige aanbod aan basisonderwijs in onze gemeente. Ouders kunnen een keuze maken tussen een kleinschalige basisschool (Mesch, Oost-Maarland, St.Geertruid) en een van onze Brede Scholen (Gronsveld, Margraten, Mheer, Eijsden). De gemeente moet zich voor deze keuzemogelijkheid blijven inzetten, waarbij uiteraard de kwaliteit van het gegeven onderwijs voorop moet staan, zowel van de kleine als van de grote scholen. Ook moet de gemeente erop toezien dat het Schoolbestuur Kom Leren, dat de regie voert over het merendeel van onze basisscholen, samen met de directies en Medezeggenschapsraden in alle openheid haar toelatingsbeleid voert. Daarbij mogen financiele overwegingen niet leidend zijn.
 • Het gemis aan vakmensen wordt steeds groter. Daarom zal de gemeente samen met LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) de mogelijkheid moeten onderzoeken om praktijkonderwijs voor de regio Maastricht en Heuvelland te realiseren op de huidige schoollocatie van Huize St.Jozef in Cadier en Keer. Er is een groot gemis aan praktijkervaring voor onze middelbare schooljeugd, vooral op het gebied van technisch en agrarisch onderwijs. Ook willen we op deze manier voorkomen dat de jeugd haar heil moet zoeken in een Belgische school, waar zij wel praktijklessen krijgen.
 • Anders dan voetballen, paardrijden of tennissen is zwemmen een vaardigheid die elk mens moet beheersen. Uit het oogpunt van veiligheid is het behalen van een of meerdere zwemdiploma’s onmisbaar. Omdat wij ons gelukkig kunnen prijzen met een gemeentelijk zwembad en enkele privé zwemscholen stellen wij voor om per basisschoolleerling die in Eijsden-Margraten woont, een gemeentelijke stimuleringssubsidie ter beschikking te stellen. Wij denken daarbij aan €100, die ouders ontvangen wanneer zij hun kind aanmelden. Voor de overige kosten van het diploma (circa € 600) kunnen gezinnen die het financieel zwaar hebben terecht bij het Jeugdsportfonds Limburg, waar ook onze gemeente bij is aangesloten. Gemeente en zwembaddirectie overleggen samen hoe dit in de praktijk tot uitvoer gebracht kan worden. Overigens kiezen wij niet voor het herinvoeren van het schoolzwemmen omdat dit de zoveelste verzwaring zou betekenen van het basisschoolprogramma.
 • Het buiten spelen van onze kinderen moet extra gestimuleerd, maar vooral gefaciliteerd worden door meer speelweiden met uitdagender speelmateriaal.
 • Schoolroutes moeten veilig zijn en ook zodanig worden onderhouden dat ze veilig blijven. De Kampweg van Gronsveld naar Eckelrade is hiervan een goed voorbeeld, maar de Spoorstraat van Poelveld naar Maarland is dat niet.
 • Ook pleiten wij voor het doortrekken van het veelgebruikte tweezijdig fietspad op de Oosterweg vanuit Eijsden naar Maastricht. Over een lengte van slechts 200m vanaf de rotonde aan de Groenstraat/JS Bachstraat is het eenzijdig en dan moeten fietsers plotseling afstappen en oversteken naar de overkant om verder te rijden op het tweezijdig fietspad. Zowel fietsers als automobilisten zullen het toejuichen als aan deze onlogische situatie een einde wordt gemaakt.

5. Natuur en landschap: geen vrijblijvende erfenis

 • Cittaslow, Bloesem van het Zuiden, Unesco-predikaat, het zijn slechts opgeplakte etiketten die niets garanderen. Ze krijgen pas betekenis wanneer natuur en landschap ook daadwerkelijk door zowel inwoners als gemeentebestuur worden beschermd.
 • Wij zijn dan ook tegen het zinloze verharden van veldwegen.
 • Het nog resterende mooie landschap mag niet verder worden ontsierd door megastallen en loodsen, ook al heeft het provinciale bestuur ruim tien jaar geleden geijverd om de agrariërs meer ruimte te geven.
 • Wij verzetten ons tegen grootschalige ontwikkelingen voor logistieke doeleinden in het landschap en zijn van mening dat deze thuishoren op bedrijventerreinen.
 • De ontwikkeling van het zogenaamde Middenterras, met o.a. de Bemelerberg, Keerberg, mergelgroeve ‘t Rooth, de Vuursteenmijn, mag niet als doel hebben het mooie landschap met zijn unieke droogdalen, hellingbossen en krijtland te exploiteren. Wij zetten ons in voor de bescherming ervan en zien hier tevens een taak op educatief gebied voor deze bijzondere bezienswaardigheden.
 • Samen met natuurverenigingen en betrokken inwoners gaan wij een ecologisch bermbeleid en mogelijkheden voor bijenwelzijn realiseren, van groot belang voor de instandhouding van vele soorten insecten.

6. Toerisme: samen met inwoners genieten van het goede leven hier

 • Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische motor in onze gemeente. Wij ijveren voor een goede balans tussen de bedrijvigheid die het toerisme veroorzaakt enerzijds en het belang van onze inwoners anderzijds.
 • In het onlangs geraadpleegde Burgerpanel geeft 80% van de ondervraagden aan dat toerisme niet ten koste mag gaan van de inwoners, dus daar wil EML ook naar handelen.
 • Wij willen dan ook een halt toeroepen aan het groeiend aantal grote sportevenementen in de openbare ruimte die overlast voor onze inwoners veroorzaken.
 • De Trambaanfietsroute is voor ons zeker geen gelopen race. Gezien het dichte fietspadennetwerk waarover Zuid-Limburg reeds beschikt is nut en noodzaak van nog een (3,7 miljoen euro kostende) fietsroute niet aangetoond. Liever zien wij dat bestaande fietsroutes tussen Maastricht en Aken duidelijker onder de aandacht worden gebracht.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een mooie en informatieve Trambaanwandelroute die in samenspraak met de inwoners en andere betrokkenen het uithangbord kan worden van EijsdenMargraten, in 2015 dé wandelgemeente van Nederland.
 • In dit kader pleiten wij voor meer faciliteiten voor wandelaars, zoals wandelroutes, banken en picknickplaatsen.

7. Ondernemerschap zorgt voor werkgelegenheid

 • De gemeente moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers en faciliteren op het vlak van onder andere veiligheid en digitale bereikbaarheid.
 • Samenwerking tussen ondernemers en overheid is noodzakelijk, maar de LED (Limburg Economic Development) is een geldverslindende organisatie die voortdurend op zijn waarde moet worden beoordeeld.
 • Agrariërs, van oudsher de rentmeesters van ons landschap, zijn momenteel vooral bezig met het levensvatbaar houden van hun bedrijf. Om te voorkomen dat men slechts zijn heil zoekt bij schaalvergroting moet de gemeente hen stimuleren tot een andere bedrijfsvoering, zoals het biologisch boeren. Voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) dient er een eenduidig beleid te komen en het huidige beleid te worden geëvalueerd.
 • De enkele fruittelers die onze gemeente nog rijk is verdienen op zijn minst morele maar ook faciliterende ondersteuning. Dankzij onderlinge samenwerking kunnen zij hopelijk ervoor zorgen dat we de titel “Bloesem van het Zuiden” nog jaren met trots kunnen dragen. Ondanks internationale concurrentie zorgen zij immers voor gezond fruit uit eigen omgeving.
 • Toeristische ondernemers verdienen zeker de gemeentelijke medewerking, maar moeten ook gewezen worden op hun verantwoordelijkheid voor het leefgenot van de omwonenden.
 • Het snel rijzende fenomeen AirB&B moet ook in Eijsden-Margraten aan dezelfde voorschriften worden gehouden als de ‘gewone’ B&B ’s en hotels.

8. Milieu en duurzaamheid: zorgen voor de toekomst van onze kinderen

 • Wij zullen ons optimaal inzetten om de gemeentelijke doelstelling in 2030 voor 2/3 deel energieneutraal te zijn, te bereiken. Daartoe zullen wij trachten bij onze inwoners bewustwording en zo mogelijk gedragsverandering tot stand te brengen ten aanzien van energieverbruik, dus aansporen tot het gebruiken van minder energie.
 • Inwoners en ondernemers willen we stimuleren tot het nemen van duurzame maatregelen, zoals het meer toepassen van zonne-energie, het op eigen terrein opvangen van regenwater door onder andere vergroening van tuinen, het levensloopbestendig maken van woningen en het planten van klimaatvriendelijke bomen. De gemeente heeft ook hier een voorbeeldfunctie.
 • Wij beogen een rioleringsheffing waarin de gebruiker van kraanwater betaalt naar rato van het gebruik en waarin de vervuiler betaalt voor het geloosde afvalwater op de riolering. Om bewustwording te creëren moet dit gelden voor iedereen, dus voor particulieren, voor bedrijven en voor verenigingen.
 • Openbare verlichting willen wij slechts daar waar dit nodig is vanwege de veiligheid en bovendien. Dit is niet alleen vanwege de duurzaamheid, maar het is ook vriendelijker voor onze nachtdieren.
 • Wij blijven kritisch ten aanzien van de uitbreiding van vliegveld Beek (MAA). Ook de vliegroutes van Bierset (Luik) blijven we kritisch volgen. Overlast moet tot een minimum beperkt blijven voor onze inwoners en toeristen.
 • Voor de bewoners van de Zeepweg in Gronsveld en van Mariadorp in Eijsden is de leefkwaliteit sterk verminderd vanwege het toenemend verkeer op de A2. Gezien de gewijzigde milieubeschermende maatregelen moet worden onderzocht of verlaging van de maximum snelheid aldaar of wellicht een geluidsscherm een oplossing kan bieden.
 • De aanhoudende gezondheidsklachten, veroorzaakt door rookontwikkeling bij het stoken van hout, moet door middel van een voorlichtingscampagne bij alle inwoners in onze gemeente onder de aandacht worden gebracht. Tevens moet handhavend worden opgetreden indien bij mist en regen toch wordt gestookt.
 • Een aanhoudend en hartgrondig ‘nee’ tegen de verouderde kerncentrale Tihange, waarbij wij dezelfde informatie eisen voor de grensbewoners in Duitsland, België en Nederland over hoe te handelen bij een mogelijke ramp.

9. Financiën: ‘deech rikke nao d’n dikke’

 • Wij gaan voor een solide financieel beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers.
 • Daarom zijn we, behoudens inflatiecorrecties, tegen een structurele verhoging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting).
 • Wij zullen ijveren voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.
 • Van het toerisme moeten zowel de inkomsten als de uitgaven herkenbaar gemaakt worden. Dan pas kan beoordeeld worden in hoeverre het toerisme ook werkelijk van toegevoegde waarde is voor onze inwoners.
 • Een nieuwe coalitie moet volgens EML in overleg met de totale raad het programma voor de komende vier jaar vastleggen. Dit moet gebeuren in kaders, niet tot in detail, zodat de begroting ook ruimte kan bieden voor aanpassingen.

10. Bestuur, ten dienste van de inwoners

 • Inmiddels is duidelijk dat groter niet altijd beter, goedkoper, efficiënter of klantvriendelijker is.
 • De schaalgrootte van Eijsden-Margraten na de fusie in 2011 is met circa 25.000 inwoners voldoende om onze gemeente in de toekomst zelfstandig te laten blijven. Eijsden-Margraten heeft als grootste landelijke gemeente een belangrijke taak in de samenwerking met onze buurgemeenten Gulpen-Wittem en Vaals, evenals met Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Voldoende openbaar vervoer voor alle woonkernen, recreatie en toerisme, maar ook duurzaamheid en inkoop van Zorg zijn bij uitstek taken die regionaal moeten worden opgepakt.
 • Overleg en samenwerking met onze Belgische buren Voeren en Visé is sinds mensenheugenis vanzelfsprekend. Bij overleg met de buren denken wij bijvoorbeeld aan de windmolens aan de grens, het Deltaproject tegen overstroming van de Maas, het gezamenlijk memoreren van historische gebeurtenissen, het grensoverschrijdend landgoed Altenbroek en aan wandel- en fietspaden. Bij samenwerking behoort ook het elkaar wijzen op grensoverschrijdende problemen. Wij blijven dan ook de veroorzakers en vergunningverleners van geluid- en stankoverlast hierop aanspreken, zoals afgelopen zomer nog de Compostfabriek in Lixhe.
 • Intergemeentelijke samenwerking met onze Nederlandse buren vindt o.a. plaats op het gebied van afvalverzameling (RD4), belastinginning (BsgW) en Sociale Dienst (SZMH). Inmiddels heeft de gemeenteraad nauwelijks zicht op deze gemeenschappelijke regelingen omdat zij er worden vertegenwoordigd door collegeleden. Wij willen dat de raad aan het stuur blijft en zullen ervoor ijveren dat ook raadsleden zitting nemen in dergelijke raden.
 • Uit de onlangs gepresenteerde Fusie Effect Rapportage blijkt duidelijk dat een kleiner – dan het huidige uit 6 collegeleden bestaande – college van B&W efficiënter kan werken. Ook volgens EML is het mogelijk om met drastisch minder wethouders met een duidelijke taakverdeling uitvoering te geven aan projecten en raadsbesluiten.
 • De gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente, behoort het college in kaders opdrachten te geven en daarop te controleren. Dat is wat bedoeld wordt met ‘dualisme’. In Eijsden-Margraten gebeurt dit momenteel andersom en is de beoogde dualistische opstelling tussen raad en college nog ver te zoeken. Wij zijn voorstander van meer dualisme, met als gevolg een onafhankelijke raad die direct de belangen van haar inwoners vertegenwoordigt.

Laatste nieuws

Bekijk het hele nieuwsoverzicht

Word lid

Word lid van Eijsden Margraten Lokaal. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich.

Word lid!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.

Neem contact op