Partijprogramma
2022-2026

ONZE VISIE

EML raakt de Kern!
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloten PGE-M en SVM samen te gaan. Dat resulteerde in een nieuwe partij Eijsden Margraten Lokaal (EML). De afgelopen vier jaar heeft EML samen met het CDA de coalitie gevormd. We zijn trots op hetgeen we hebben bereikt. Ook de komende vier jaar werken wij aan hetgeen waarvoor wij staan, namelijk:

 • Een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen en werken
 • Een groene, duurzame en veilige leefomgeving
 • Goede algemene voorzieningen
 • Passende hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor kwetsbaren, zodat iedereen mee kan doen.Dit zijn voor ons zaken die de Kern raken!

Wij zijn een partij die gelooft in de kracht van de samenleving en actief burgerschap hoog in het vaandel heeft. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen wij actief betrekken bij wat we doen. Door verbinding met hen te zoeken ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen hun belangen beter worden afgewogen. Het gaat daarbij om mensen te betrekken, maar ook om integer, transparant, open en duidelijk naar mensen toe te zijn.

Wij gaan voor een gemeente met een betrouwbaar, open, effectief, efficiënt en no-nonsense bestuur en een klantgerichte, zorgvuldige en transparante gemeentelijke organisatie, die zich focust op het belang van haar inwoners en bedrijven en zich dienend opstelt. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen. De gemeentelijke organisatie moet kunnen beschikken over medewerkers die de kwaliteiten en ruimte hebben om hun werk goed te kunnen doen.

U mag ons altijd op onze visie aanspreken, graag zelfs, want als lokale partij staan wij dicht bij U als burger.

Bekijk hieronder onze programmapunten. Of download ons programma.

Download programma

Programmapunten

 • Wij zijn voor een inclusieve samenleving, iedereen doet mee ongeacht afkomst, huidskleur, religie, leeftijd, overtuiging of seksuele geaardheid en daarbij heeft de gemeente een voortrekkersrol.
 • Mensen die een beroep doen op het Sociaal Team moeten integraal worden geholpen door één contactpersoon. Daarbij willen wij een goede monitoring van de effectiviteit en kwaliteit van de ingezette professionele hulp en ondersteuning van zorgaanbieders door het Sociaal Team.
 • Sociale Zaken Eijsden-Margraten (SEM) moet (lokale) werkgevers meer stimuleren om werkzoekenden, stagiaires, uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking aan een (beschutte) werkplek te helpen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Wij blijven ons inzetten om armoede en eenzaamheid te signaleren en te bestrijden, vooral door scholing, dagbesteding en werk, maar ook door reeds bestaande mogelijkheden voor hulp geregeld onder de aandacht te brengen. Daarbij willen we stimuleren dat mensen elkaar ècht kunnen ontmoeten en initiatieven als Hoeskamers blijven faciliteren en waar mogelijk uitbreiden met aanvullende initiatieven zoals een tweedehands kledingwinkel.
 • Mensen met schuldenproblematiek vallen al snel in een sociaal isolement daarom is vroege signalering van groot belang. Ook hier willen we zoveel mogelijk gebruik maken van onze partners in welzijn en zorg.
 • De gemeente moet zorgen voor voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen maar zal waar nodig ook maatwerkvoorzieningen moeten Dit moet het voor iedereen zoveel als mogelijk maken om zelfstandig en vrij aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.
 • Mantelzorgers worden gewaardeerd en ondersteund. Daarbij moet er aandacht zijn voor de informele zorg en snelle inzet van respijtzorg zorg, zodat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden ontlast door een vrijwilliger of professional. Specifieke aandacht moet er zijn voor ondersteuning van jonge mantelzorgers.
 • Statushouders die gehuisvest worden binnen onze gemeente, moeten zich welkom voelen. Dit begint met een juiste manier van huisvesting maar ook een goede maatschappelijke begeleiding door professionals en vrijwilligers.
 • Onze gemeente zorgt ervoor dat onze burgers basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, kunnen verwerven en versterken. Er moet een laagdrempelig en hoogwaardig aanbod gratis beschikbaar zijn voor iedereen.
 • De komende jaren zullen we nog meer investeringen in preventie en vroege signalering wanneer er problemen zijn bij jongeren en het gezin door middel van onder andere jongerenwerk, activiteiten en voorlichting. Hierdoor zal minder inzet van dure en complexe Jeugdzorg noodzakelijk zijn. Hiervoor is ook het verder organiseren van de knooppunten op de scholen, waardoor een optimale verbinding ontstaat tussen zorg, onderwijs en ouders, van groot belang.
 • We willen inzetten op een goede passende zorgvorm voor (jonge) gezinnen met ingewikkelde meervoudige problematiek, met één vast aanspreekpunt (regisseur) vanuit het Sociaal Team.
 • De jeugd heeft de toekomst en wij willen graag meer kennismaken met deze doelgroep, door zichtbaar te zijn en in gesprek te gaan met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen.
 • Onze gemeente heeft een veelzijdig aanbod aan basisonderwijs. Ouders kunnen een keuze blijven maken tussen een kleinschalige basisschool en één van de grotere basisscholen. De gemeente moet zich voor deze keuzemogelijkheid blijven inzetten, waarbij uiteraard de kwaliteit van het gegeven onderwijs voorop moet staan.
 • Wij zetten in op Gezonde Basisscholen van de toekomst met voorkeur in een groene omgeving. Hierin zoeken wij samenwerking op met burgerinitiatieven maar ook lokale ondernemers.
 • Wij zijn mede gezien de grensligging van onze gemeente voorstander voor het aanbieden van meertalig onderwijs inclusief dialect. Bovendien is meertaligheid goed voor de taalontwikkeling van kinderen.
 • Het schoolbestuur Kom Leren dient naast de zorg voor goed onderwijs ook te zorgen voor voldoende ruimte en kwalitatief goede huisvesting voor alle scholen. Mocht een school structureel over te weinig lokalen beschikken, dan dient de gemeente, in samenwerking met het schoolbestuur, ervoor te zorgen dat de school wordt uitgebreid. Wanneer dit aan de orde is verwachten wij een coöperatieve houding van de gemeente om tot oplossingen te komen.
 • Het is gebleken dat kinderen beter leren wanneer ze bewegen. Daarom willen wij Bewegend Leren nog meer stimuleren en faciliteren.
 • We zetten in op het versterken van de motorische ontwikkeling en het vergroten van beweegmogelijkheden bij alle kinderen. Dit is belangrijk omdat uit onderzoek is gebleken dat kinderen achterstand hebben opgelopen in de motorische ontwikkeling en minder hebben bewogen door de gevolgen van COVID-19.
 • Samen met de supporters van het akkoord willen wij nog meer invulling geven aan het Sportakkoord Heuvelland in Beweging.
 • Buiten spelen, sporten, bewegen voor jong en oud en daarmee werken aan een gezonde levensstijl willen we nog meer in alle kernen stimuleren en faciliteren met innovatieve ideeën en daarbij willen we de gebruikers graag betrekken.
 • Onze sportverenigingen zijn door hun verbindende kracht van groot belang voor de samenleving. De gemeente heeft hierin een belangrijke faciliterende rol. Wij willen ons inzetten voor een duurzame sportinfrastructuur binnen de gemeente Eijsden-Margraten met toekomstbestendige en kwalitatieve accommodaties.
 • Samen met verenigingen en overkoepelende organisaties willen wij kijken naar de sportbehoefte van onze inwoners en hier optimaal invulling aan geven.
 • Samenwerking tussen verenigingen juichen wij toe, ook over de gemeentegrenzen heen om zo de levensvatbaarheid van de verenigingen te verhogen.
 • De accommodatie van de voormalige voetbalclub Oranje Boys in Oost-Maarland verdient een nieuwe invulling. Samen met initiatiefnemers moet het gemeentebestuur hier een passende oplossing voor bedenken.
 • Het zwembad in Eijsden willen wij graag behouden. Dit omdat zwemmen een van de basisvaardigheden is en het bijdraagt aan het stimuleren van bewegen binnen onze gemeente.
 • Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven met veel tradities. Dit willen wij behouden en blijven ondersteunen in het belang van de sociale cohesie binnen de kernen.
 • Door middel van projecten als SKEM (Structurele Kunsteducatie Eijsden-Margraten) willen we onze jeugd zo vroeg mogelijk kennis laten maken met wat er binnen onze gemeente allemaal te bieden is op het gebied van kunst en cultuur.
 • Nieuwe culturele en maatschappelijke initiatieven, ontplooid door onze inwoners, verdienen de volledige steun van de gemeente.
 • Het cultureel erfgoed vormt een belangrijk deel van de geschiedenis van alle dorpen in Eijsden-Margraten en dient altijd beschermd te worden.
 • Kunstenaars uit Eijsden-Margraten dienen meer ruimte en aandacht te krijgen. Zij moeten volop de gelegenheid krijgen om onze prachtige natuur, landschappen en of gebouwen als decor te kunnen gebruiken.
 • Wij willen kunst- en monumentenroutes binnen onze gemeente nog aantrekkelijker maken en meer promoten.
 • Wij staan voor de maximale bescherming van historische en beeldbepalende gebouwen. Daarmee behouden we de unieke identiteit van de omgeving.
 • Wij ondersteunen het verstrekken van subsidies aan vrijwilligers en organisaties voor het onderhouden en renoveren van klein sociaal-cultureel erfgoed zoals wegkruizen, kapellen, waterputten, drinkpoelen, herdenkingsmonumenten etc.
 • Natuur en landschap dienen door zowel inwoners als gemeente te worden beschermd.
 • Wij zijn tegen het zinloze verharden van veldwegen.
 • Wij verzetten ons tegen nieuwe grootschalige agrarische opslag voor logistieke doeleinden in het landschap en zijn van mening dat deze thuishoren op bedrijventerreinen.
 • Uiteraard vinden wij wel dat agrariërs de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijven te kunnen uitbreiden met dien verstande dat dit in het landschap past.
 • Samen met natuurverenigingen en betrokken inwoners gaan wij een ecologisch bermbeleid en mogelijkheden voor bijenwelzijn realiseren, van groot belang      voor de instandhouding van vele soorten insecten.
 • We stimuleren aanplanten van hagen en hoogstambomen.
 • We moeten als gemeente meer inheemse rassen gebruiken bij het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.
 • We zien toe op de ontwikkelingen rondom het Middenterras en Poort van het Heuvelland.
 • Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische motor in onze gemeente. Wij ijveren voor een goede balans tussen de bedrijvigheid die het toerisme veroorzaakt enerzijds en het belang van onze inwoners anderzijds.
 • Wij willen kritisch kijken naar de gevolgen van het aantal grootschalige sportevenementen dat overlast veroorzaakt op openbare wegen en in de publieke ruimte.
 • Wij willen dat onze gemeente proactief handelt in het doseren van onder ander wieler- en motortoerisme door onze kernen.
 • We willen de huidige wandel- en fietsknooppuntenroutes in stand houden, maar zijn huiverig voor verdere uitbreiding ervan.
 • Voor een bloeiende lokale economie willen wij onze gemeente aantrekkelijk maken voor bedrijven die hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid opleveren. Een dergelijke aanpak is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en transparante procedures.
 • In het belang van de werkgelegenheid dienen bij gemeentelijke aanbestedingen, voor zover regelgeving en andere condities dit toelaten, de plaatselijke ondernemingen de voorkeur te krijgen.
 • De enkele fruitteler die onze gemeente nog rijk is, verdient op zijn minst morele maar ook faciliterende ondersteuning.
 • Wij ondersteunen nieuwe vormen van landbouw die bijdragen aan de continuïteit van onze agrariërs en het welzijn van ons landschap.
 • Winkelcentra moeten blijvend beschikken over voldoende en goed bereikbare parkeervoorzieningen en goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer vanuit alle dorpskernen en grensgemeenten.
 • De gemeente dient faciliterend op te treden bij het wijzigen van de bestemming van leegstaand vastgoed om startende of in nood verkerende ondernemers te helpen.
 • Wij zetten ons ervoor in onze gemeente energieneutraal te krijgen. De gemeente heeft een proactieve taak om bewustwording met betrekking tot energieverbruik bij de inwoners te creëren.
 • Inwoners en ondernemers zullen we stimuleren tot het nemen van duurzame maatregelen.
 • De openbare verlichting hoeft slechts te branden waar en wanneer dit nodig is vanwege de veiligheid, duurzaamheid en vriendelijker voor onze nachtdieren.
 • EML is tegen aantasting van het unieke landschap. Wij denken graag mee over alternatieve vormen van energieopwekking maar zijn tegen de huidige vorm van grootschalige zonneweides en windmolenparken.
 • Bij het ontwikkelen van beleid rondom de energietransitie, zou de gemeente zich meer moeten inspannen om burgers en bedrijven te betrekken bij besluitvorming om het draagvlak te vergroten.
 • De energietransitie brengt onvermijdelijk kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Essentieel is dat de kosten door eenieder in alle redelijkheid op te brengen zijn.
 • De gemeente heeft een belangrijk functie in het tijdig informeren en raadplegen van burgers en bedrijven met betrekking tot de energietransitie en uitwerking van de Regionale Energiestrategie (RES) op kern- en straatniveau.
 • De gemeente blijft voldoende ruimte en steun bieden aan lokale en kleinschalige energietransitie-initiatieven van burgers en bedrijven.
 • De auto is en blijft belangrijk voor de bereikbaarheid en mobiliteit van de inwoners van Eijsden-Margraten. Daarom willen wij duurzaam autoverkeer bevorderen door het faciliteren van het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s.
 • Afvalpreventie dient gestimuleerd te worden in het streven naar een circulaire economie, waarbij afval weer grondstof wordt.
 • Onze gemeente moet blijven streven naar betaalbaar en flexibel bouwen, een gevarieerd woningaanbod en het levensloopbestendig maken van woningen.
 • Procedures om tot vergunningverlening te komen dienen zorgvuldig en sneller uitgevoerd te worden.
 • Wij ondersteunen ook nieuwe en alternatieve woonvormen zoals tiny houses en kangoeroewoningen.
 • Leegstaand vastgoed kan een rol spelen in de behoeftes vanuit de krappe woningmarkt door deze ruimtes beschikbaar te maken voor de woningmarkt.
 • De gemeente moet het realiseren van passende woningvoorzieningen voor senioren en jongeren stimuleren. Zo kunnen bijvoorbeeld leegstaande panden die dreigen te vervallen omgebouwd worden tot zelfstandige, duurzame, betaalbare wooneenheden.
 • In het belang van bescherming van een goedkope woningvoorraad voor starters moet de gemeente een huisvestingsverordening opstellen.
 • Binnen de kaders van het gemeentelijk beleid moeten bewoners de mogelijkheid krijgen om zelf regie te voeren in de leefbaarheid van hun woonbuurt. EML wil de komende jaren, in overleg met de bewoners, verder naar oplossingen zoeken om het woongenot en de leefbaarheid voor jong en oud in de kernen te verbeteren.
 • De gemeente dient in samenspraak met bewoners zich in te zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de verschillende dorpskernen. Hierbij denken wij onder meer aan het oplossen van problemen veroorzaakt door sluip- en doorgaand verkeer in dorpskernen. Zo pleiten wij onder andere voor een randweg om de kern Margraten.
 • Parkeerproblematiek in de diverse kernen verdient de aandacht van de gemeente en er moet gekeken worden naar structurele oplossingen.
 • Voor mensen met een beperking moet blijvend extra aandacht aan een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving worden besteed. De gemeente moet dan ook bij het vaststellen en uitvoeren van haar beleid voor bestaande en nieuwe plannen nauw blijven samenwerken met organisaties die voor mensen met een beperking opkomen.
 • Wij pleiten voor goed openbaar vervoer tussen alle dorpskernen, omliggende gemeenten en grensoverschrijdend; vooral ouderen en schoolgaande jongeren zijn hier afhankelijk van.
 • Schoolroutes moeten veilig zijn en ook zodanig worden onderhouden dat ze veilig blijven.
 • De gemeenteraad werkt nu volgens het BOB-model, beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. De afgelopen twee jaar is gebleken dat dit voor onze gemeente niet de gewenste manier van vergaderen is. Wij zijn voorstander van een aangepaste vergaderstructuur waarin de burgemeester en wethouders eerder zichtbaar zijn bij de behandeling van voorstellen in de gemeenteraad.
 • EML gaat met een proactieve houding zorgen dat de kader stellende en controlerende taak van de raad beter tot zijn recht komt. Hiermee komt het samenspel tussen wethouders en raad beter in balans en blijft de integriteit geborgd.
 • Burgerparticipatie begint met de belangen van onze burgers voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven. Burgerparticipatie wordt vaak benoemd, maar in de praktijk nog onvoldoende toegepast.
 • Bij elk raadsvoorstel moet duidelijk gemaakt worden in hoeverre burgers betrokken zijn of betrokken worden. Niet elk raadsvoorstel leent zich voor burgerparticipatie, maar dit zal altijd beargumenteerd moeten worden.
 • EML staat positief kritisch tegenover samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Hierbij zijn we alert op zeggenschap, kwaliteit en kosten van uitvoering.
 • Iedere burger heeft recht op veiligheid in zijn leefomgeving. Consequent en adequaat moet worden opgetreden tegen iedere vorm van vandalisme en andere criminaliteit in onze gemeente.
 • Eijsden-Margraten heeft de afgelopen jaren bewezen goed als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren. Verdere herindeling is voor ons niet aan de orde.
 • Eijsden Margraten kent een gedegen en gezonde financiële huishouding. Wij lopen niet weg voor toekomstgerichte investeringen.
 • Wij streven naar een toegankelijke gemeente. Daarbij hebben wij niet enkel aandacht voor de fysieke toegankelijkheid maar ook de toegankelijkheid van haar communicatie. Indien burgers via e-mail of brief een vraag aan de gemeente stellen, moeten zij binnen de afgesproken termijnen een passend en begrijpelijk antwoord krijgen.
 • Uitbreiding en verbetering van digitale dienstverlening is noodzakelijk, naast het behoud van een fysiek loket in zowel Margraten als Eijsden. Informatie moet nog makkelijker vindbaar zijn voor elke doelgroep.
 • Het behoud van een servicepunt in Eijsden heeft ook voor ons nooit ter discussie gestaan.
 • EML pleit voor een bezorgservice van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen voor mensen die niet in staat zijn deze zelf af te halen.
 • Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid. Servicegerichtheid moet nog nadrukkelijker een speerpunt zijn in het personeelsbeleid, de klant moet ten alle tijden centraal staan.

Laatste nieuws

EML

Raadsvergadering 27-4-2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 24 april stond als belangrijkste onderwerp het vaststellen van het regionaal beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning…
05/05/2023
Bekijk het hele nieuwsoverzicht

Word lid

Word lid van Eijsden Margraten Lokaal. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich.

Word lid!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.

Neem contact op