EML

Raadsvergadering 20-2-2024

Afgelopen dinsdag 20 februari vond de eerste raadsvergadering van 2024 plaats. Belangrijkste onderwerp op de agenda was het vaststellen van richtinggevende kaders voor de woningbouwopgave Eijsden-Margraten tot en met 2030. Het vaststellen van de kaders is noodzakelijk om invulling aan deze opgave te kunnen geven.

Het betreft de realisatie van circa 1000 woningen om invulling te geven aan de woningbouwopgave. Ongeveer 325 woningen moeten gebouwd worden om te voldoen aan de lokale  woonbehoefte in alle kernen. De overige woningen bestaan uit sociale en midden-huur voor zorgvragers en bijzondere doelgroepen. Een gezamenlijk ingediend amendement (VVD/CDA/EML) werd unaniem aangenomen. Middels dit amendement zijn de kaders aangescherpt met betrekking tot het onderzoeken van mogelijkheden voor sociale woningbouw in alle kernen. Dit om tegemoet te komen aan de vraag naar sociale en betaalbare woningen in met name de kleine kernen. Het merendeel van de raad was akkoord met dit voorstel.

Het door ODE ingebrachte voorstel om een interpellatiedebat aan te vragen, omtrent het proces van de aanvraag van padelbanen in Eijsden, is door de raad uiteindelijk geschrapt van de agenda. Een grote meerderheid van de raad is van mening dat dit betreffende onderwerp niet zwaar genoeg is voor een middel als een interpellatiedebat. De raad verwijst ODE naar het stellen van artikel 36 vragen of een gesprek met het college omtrent dit onderwerp.

Ook is de raad akkoord gegaan met het instellen van een nieuwe reserve voor huisvestingskosten van vluchtelingen. De eigenaar van Hotel Groot Welsden en Klooster Rijckholt heeft een voorstel gedaan om Klooster Rijckholt voor bijna 4 jaar vast te leggen voor het onderbrengen van (Oekraïense) vluchtelingen. Hotel Groot Welsden kan vanaf maart 2024 voor 1 jaar worden vastgelegd met opties om telkens met 1 jaar te verlengen. Zolang er rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïners worden ontvangen tot maart 2025, is de dekking gegarandeerd onder voorwaarde dat bevestiging komt van het Rijk. EML was akkoord met het vaststellen van de reserve maar geeft het college wel mee om de bewoners van Groot-Welsden en Rijckholt goed maar vooral ook tijdig te informeren over de gang van zaken omtrent de huisvestiging van (Oekraïense) vluchtelingen.

Een motie van treurnis werd door de raad aangenomen inzake de gedragingen van collega raadslid Hanneke Koene. De raad sprak hiermee haar afkeuring uit over uitlatingen van mevrouw Koene die stelselmatig de revue passeren. De voorzitter van de raad is gevraagd een onderzoek in te stellen of ten aanzien van de uitingen van raadslid Koene er sprake is van schending van de gedragscode van de raad.

De meerderheid van de raad ging ook akkoord met het verhogen van het aantal FTe’s aan wethouders. Het college heeft ook geconstateerd dat steeds meer taken van de Rijksoverheid en de Provincie worden belegd bij de gemeenten. Deze ontwikkeling zet zich ook de komende jaren door. Ook hebben inwoners, bedrijven en instellingen steeds meer en steeds hogere  verwachtingen van gemeenten. Er wordt steeds meer van gemeenten, het ambtelijk apparaat en bestuurders verwacht. Dit brengt een verhoogde werkdruk met zich mee en een daarbij  behorend tijdsbeslag. EML Wethouder Geritssen zal nu fulltime verder gaan als wethouder binnen onze gemeente.