Nieuws

Besluitvormende vergadering 13-7-2021

Trots zijn we met de benoeming van onze twee nieuwe burgerleden. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juli jongstleden heeft de Raad unaniem ingestemd met het toetreden van Roy Meertens (Eijsden) en Erik Bongaerts (Gronsveld) als burgerlid van de gemeente Eijsden-Margraten.

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft EML tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met als doel de Vroenhof weer te veranderen in een dorpsplein i.p.v. de grote parkeerplaats die het nu is. EML snapt en begrijpt dat een volledig lege Vroenhof een utopie is. Er zal rekening gehouden moeten worden met de ondernemers en omwonenden. Fractievoorzitter John Nelissen benadrukte nogmaals dat burgerparticipatie een voorname rol moet krijgen. De motie is met een grote meerderheid aangenomen door de raad. Hierdoor is het College nu aan zet en Wethouder Custers heeft namens het college de motie omarmd. Het doel van de motie is om het College in beweging te krijgen om zo snel mogelijk met ondernemers en bewoners aan tafel te gaan om tot een gedragen oplossing te komen. We hopen dat het college op niet al te lange termijn met een zorgvuldig plan komt.

Ook heeft EML akkoord gegeven voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning waar Walpot Uitvaartzorg vergevorderde plannen heeft voor de vestiging van een islamitische natuurbegraafplaats bij haar crematorium aan de Pisartlaan in Eijsden. Geen bezwaar vanuit onze fractie om gebied verder te ontwikkelen als natuurbegraafplaats.

Een door EML en CDA ingediend amendement om een eerdere bezuiniging van 25.000 euro terug te draaien voor onkruidbeheersing vond gelukkig ook een meerderheid in de raad. Concreet betekent dit dat men onmiddellijk de frequentie van het “ongewenst kruid” bestrijden kan ophogen.

De Jaarrekening en de Bestuursrapportage kregen onze goedkeuring. Een sympathiek amendement ingediend door de fracties van PvdA, D66 en Groenlinks om 350.000 euro uit het positief resultaat van de jaarrekening beschikbaar te stellen voor verbetering van de woonomstandigheden van statushouders kon op onze steun rekenen. Echter heeft EML wel het verzoek gedaan om het college eerst onderzoek te laten doen naar de exacte kosten. Dit werd gehonoreerd waardoor hopelijk op korte termijn aan de slag kunnen om het woonklimaat van de statushouders te verbeteren.

Tijdens de raadsvergadering hebben de wethouders Piatek en Jacobs de raad laten zien voortvarend werk te hebben gemaakt van het Coronafonds. Er zouden nog enkele zaken worden uitgewerkt; zo heeft de raad gekozen voor de aanschaf van een mobiele Sportcontrainer en zal het project “de Reiziger” dat gericht is op het verminderen van de eenzaamheid van anderstaligen en geïnteresseerde ouderen opgestart worden. Ook zijn er inmiddels aan vele verenigingen en stichtingen binnen onze gemeente subsidies verstrekt in het kader van “Verenigt U” voor de organisatie van activiteiten om de samenleving weer tot elkaar te brengen.