Nieuws

Besluitvormende vergadering 14-2-2022

Een belangrijk agendapunt dat in de laatste vergadering van de huidige raad aan de orde kwam was het raadsvoorstel betreffende de geplande uitbreidingen in Oost-Maarland en Mheer. De woningbouwlocaties Parrestraat en Pastoor Rosierstraat in Oost-Maarland konden op brede steun van de raad rekenen. Wel was er de nodige discussie over mogelijke woningbouwlocaties in Mheer. Naar aanleiding hiervan heeft een raadsmeerderheid via een CDA-amendement besloten om naast de voorgestelde beoogde bouwlocatie, aansluitend aan het woongebied “Op ’t Hövelke”, tevens eventuele woningbouwmogelijkheden aan de Burg. Beckersweg nader te doen onderzoeken. Dit ondanks het duidelijke standpunt van de provincie Limburg dat daar nieuwe ruimtelijke woningbouwontwikkelingen niet aanvaardbaar zijn. EML heeft in het debat laten weten zeer kritisch te staan tegen uitbreiding op deze plek en een alternatief aangedragen voor beide locaties.

Het agendapunt “meerjaren investeringsplan wegen” (MIP) bleek uiteindelijk alleen maar te gaan over 2022. Aan 108 wegen verspreid in onze gemeente zal groot en klein onderhoud gepleegd worden. EML vond 1-jarig inzicht van het MIP echter te beperkt om grip te houden in toekomstige investeringen, onderhoud en rehabilitatie. Het college werd opgedragen om over meerdere jaren inzicht te verschaffen. Dit omdat de raad over de mate van kwaliteit, veiligheid als ook de te besteden kosten aan wegen gaat en zelf geen wegen op de lijst plaatst. Ook kan zo voorkomen worden dat onderhoud aan wegen lange tijd door welke omstandigheden dan ook wordt uitgesteld.

Via een unaniem aangenomen motie heeft EML het college opgedragen om een oproep te doen aan de Minister van VWS om de mondzorg terug te krijgen in het basispakket van de  zorgverzekering en te onderzoeken of het (financieel) haalbaar is om in onze gemeente deel te nemen aan het initiatief “De Mondzorgkaravaan” van “Dokters van de Wereld”. Ook hebben we de  lokale fracties van de landelijke partijen uitgedaagd te laten zien in Den Haag werkelijk een potje te kunnen breken wat dit onderwerp betreft.

Op 14, 15 en 16 maart a.s. kunt u de nieuwe raad kiezen. EML heeft laten zien dat zij kort bij de burger staat, precies weet wat er op lokaal niveau speelt en zaken gedaan krijgt. Laat uw stem daarom niet verloren gaan en stem EML, lijst 2.