Nieuws

Besluitvormende vergadering 20-10-2021

Tijdens de vergadering van 20 oktober ging de raad unaniem akkoord om naast
voorzieningen die bij Provincie en Rijk (leningen en subsidies) al te verkrijgen zijn 18 miljoen
euro a 1% rente beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen gepleegd door
inwoners en ondernemers. We trachten hiermee iedereen extra te motiveren om op een
goedkope manier in de breedste zin van het woord zelf duurzaamheidsmaatregelen te
nemen. Door gebruik te maken van deze regeling kun je ervoor zorgen dat de kosten voor
het gebruik aan energie tegen een gunstig rentetarief omlaag gaan. Zeker nu de gasprijzen
de pan uitrijzen, wordt de stap om bijvoorbeeld te isoleren al vele malen kleiner.

N.a.v. een door CDA, VVD en EML ingediende motie was het gemeentebestuur gekomen
met een voorstel om in alle kernen gedurende een beperkte tijd sfeerverlichting aan te
brengen. In de discussie die in de raad volgde gaf EML wel als verzoek mee om jonkheden
en wellicht buurtschappen (die zich melden) die vergelijkbare initiatieven in de directe kern
ontplooien, vaak kerstbomen met verlichting, mee te nemen in dit besluit. De wethouder zal
deze aanbeveling meenemen in het voorstel dat vervolgens met een grote meerderheid werd
goed gekeurd.

Conform bestuursakkoord en Sportakkoord is wethouder Piatek drukdoende met het
faciliteren van bewegen in de buitenruimte, upgraden van speelweiden is daar een onderdeel
van. Omdat het budget hiervoor beperkt is kan niet alles in een keer. Maar omdat Cadier en
Keer ten zuiden van de Rijksweg nog niet voorzien is van een speelweide of trapveldje
hebben we samen met het CDA een motie ingediend om deze jonge buurt met voorrang
hiervan te voorzien, dit in samenspraak met de bewoners.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Eijsden Margraten Lokaal is de voorlopige
kieslijst gemeenteverkiezingen 2022 goedgekeurd. Binnenkort zullen we hier meer informatie
over delen.