Nieuws

Raadvergadering dinsdag 25-8-2020

Raadsvoorstel AGRARISCHE KAVELS in het BUITENGEWOON BUITENGEBIED.

De zorg om ons landschap gaat veel mensen aan het hart. Het verrijzen van grote stallen en loodsen in het Heuvelland was en is voor velen dan ook een doorn in het oog. Daarom heeft de gemeenteraad drie jaar geleden een bestuursopdracht opgesteld om bij onze inwoners de meningen op te halen over hoe we ons buitengebied voor de toekomst kunnen bewaren en indien mogelijk herstellen. Dit gebeurde – en gebeurt nog steeds – onder de projectnaam BUITENGEWOON BUITENGEBIED.

Tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018 werden door de deelnemers – waaronder waterschap, natuurverenigingen, agrariërs, maar vooral vele ‘gewone’ inwoners – met grote betrokkenheid geanimeerde gesprekken gevoerd. De toen opgehaalde meningen zijn verwerkt in een zogenaamd Manifest dat nog voor het einde van 2020 aan de raad – en uiteraard aan de inwoners zal worden voorgelegd.

Een mogelijke bedreiging van het Buitengebied wordt gevormd door de aanwezigheid van nog in te vullen AGRARISCHE KAVELS.
Ruim 10 jaar geleden heeft de provincie nl. de meeste agrariërs ruime kavels toebedeeld, met de bedoeling deze ondernemers de mogelijkheid te bieden aanvragen in te dienen voor het bebouwen ervan. Indien agrariërs dat wensten zouden ze bij de gemeente vergunning kunnen aanvragen om er stallen, schuren of loodsen op te kunnen bouwen.
Door het project Buitengewoon Buitengebied is ervoor gekozen om in overleg met de betreffende agrariërs te komen tot een mogelijke andere invulling ervan, de kavels te verkleinen of op te heffen. Vanwege het belang voor alle betrokkenen is er dan ook een apart raadsvoorstel aan gewijd, waarin het college aangeeft dit binnen 2 jaar geregeld te hebben.

Uit bezorgdheid dat er zich in de tussenliggende periode toch nog ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen heeft EML een amendement ingediend om de voornemens van zowel college als ambtelijke organisatie extra te ondersteunen en mogelijke aanvragen met de raad te delen.
Het verheugt ons dat een raadsmeerderheid achter dit initiatief van EML staat.
Hetgeen tevens een signaal is naar de meedenkende inwoners dat wij hun inbreng serieus nemen; zij deelden immers voor ruim 80% deze mening.

Raadsvoorstel MIDDENTERRAS

De overgang tussen het plateau van Margraten en het Maasdal heeft de naam Middenterras gekregen.
Het snoer van bijzondere parels, waaronder de kalksteengrotten van Bemelen en Cadier en Keer, groeve ‘t Rooth, de vuursteenmijn(en) van Rijckholt, het Savelsbos, verdient extra aandacht en zeker bescherming vanwege de bijzondere ecologische en historische waarde. Via een aparte gebiedsvisie wordt per ‘parel’ nader omschreven wat het gemeentebestuur er wel of niet wil toelaten.

Ons voorstel om in het Middenterras een maximum van 25 campingplaatsen voor ‘kamperen bij de boer’ aan te houden zal waarschijnlijk worden overgenomen.
EML is het eens met diverse natuurorganisaties dat kleine landschapselementen behouden en waar mogelijk hersteld dienen te worden. Wij hebben er ook op aangedrongen hier strikt op te handhaven.

In ons verkiezingsprogramma hebben we beloofd het Middenterras niet te exploiteren, maar wel door educatie, bijv. via informatieborden, bewustwording van onze vaak unieke omgeving te vergroten. Wij konden het raadsvoorstel dan ook steunen, want het sluit helemaal aan bij onze belofte.

Ook steunden wij het voorstel van de VVD en Groen Links om het voormalige LTS-gebouw op het terrein van Huize St.Joseph – eveneens gelegen in het Middenterras – niet te slopen maar voor verkoop aan te bieden. Wij bewonderen hun inspanningen hiervoor, maar willen niet onvermeld laten dat wethouder Piatek van EML bij de overhandiging van de petitie met opgehaalde handtekeningen tegen sloop beloofde het gebouw opnieuw op de collegeagenda te zetten. Hetgeen hij ook gedaan heeft, met het behaalde resultaat tot gevolg.

Reageren? Graag via johnnelissen@eijsden-margraten.nl. Zie ook onze website of FB