Nieuws

Reactie EML nav rapport Necker van Naem

Afgelopen dinsdag gaven de fracties hun reactie op het IKL-rapport. Het was een feitelijk onderzoek en geen integriteitsonderzoek. Het ging in dit rapport hoofdzakelijk dan ook over de vraag of de middelen die beschikbaar zijn gesteld aan het IKL betrekking hebben op een subsidieverstrekking of een opdrachtverstrekking. Bevoordeling heeft niet plaatsgevonden, ofwel is niet waar te nemen. EML vindt wel dat interne processen verbeterd dienen te worden, zeker als het gaat om bestuurlijke besluitvorming. Wij hopen dat de verkenner, aangesteld door de provincie, een waardig opvolger zal vinden om de instandhouding van de kleine landschapselementen te garanderen.

Ook het onderzoek naar onregelmatigheden binnen het bestuur, door Necker van Naem, werd behandeld. De conclusie van Necker van Naem heeft betrekking op alle 56 ingediende meldingen. Er werden 8 meldingen dieper onderzocht. Uit het rapport blijkt dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn. Neemt niet weg dat het vertrouwen in het bestuur teruggewonnen dient te worden. De inwoners moeten vertrouwen hebben in het gemeentebestuur dat zij het algemeen belang voorop stelt, voor alle inwoners. Dat onze inwoners weinig ruimte hebben voor inbreng bij een besluit dat hun treft komt mede door tijdige informatieverstrekking. Daarnaast zijn wij van mening dat de ruime meerderheid van onze inwoners wel tevreden is over onze gemeente. Dit mogen wij niet uit ons oog verliezen.

Dat er ook wantrouwen heerst binnen onze raad, maakt het probleem nog groter. Wij, EML en CDA, vormen een grote coalitie, daar koos tenslotte de kiezer voor. Dit geeft de andere partijen nooit het recht om verdachtmakingen van vriendjespolitiek, machtsmisbruik e.d. zo vaak te uiten. Bij nagenoeg elk raadsbesluit werd in de (sociale) media gesuggereerd dat er sprake was van vriendjespolitiek; de 15 raadsleden van de coalitie zouden het besluit al binnenkamers genomen hebben. Dit moet stoppen, alleen zo vinden wij elkaars vertrouwen terug in deze raad. Alleen zo krijgen wij weer het vertrouwen van onze inwoners.

EML pleit voor het invoeren van een gemeentelijke ombudsfunctie. Mede door het inrichten van deze functie kunnen juridische afhandelingen worden voorkomen. EML zal er voor pleiten een werkgroep samen te stellen die gaat onderzoeken hoe een dergelijke functie goed uitgevoerd kan worden. Met de nadruk op goed uitvoeren. Wij streven ernaar om dit als agendapunt toe te voegen op een van de resterende vergaderingen van de gemeenteraad, dus nog voor de verkiezingen. Ons voorstel kreeg bijval van diverse fracties, waaronder onze coalitiegenoot CDA.

EML vindt dat het BOB vergadersysteem gewijzigd moeten worden, met andere woorden weer gaan werken met commissies waarin gedebatteerd kan worden om zodoende te komen tot goede informatie voor het nemen van een raadsbesluit. Er ligt voor de gemeenteraad, het college van burgemeesters en wethouders en het ambtenarenkorps een grote uitdaging te wachten. We zullen ons beleid moeten aanpassen om zo weer het vertrouwen van alle burgers terug te krijgen. Burgerparticipatie zal hierin een belangrijke rol moeten vervullen.