Nieuws

Raadsvergadering 14 en 15 juli 2020

Een volle agenda, dus twee avonden werden ingepland. En ondanks de twee lange (nog steeds digitale) avonden, wachten nog enkele agendapunten op behandeling.

In opdracht van de raad werd door de Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar het bestemmingsplan Schey-Vroelen, dat in 2018 werd aangenomen. Hierbij werd het illegaal gebruik van een stal beëindigd, evenals andere illegale handelingen. Volgens het rapport was er geen sprake van de zg. integriteitskwestie, maar was het college tekort geschoten op het gebied van handhaving. Er zal dan ook aan de betreffende agrariër de herplant worden opgelegd van bomen met dezelfde grootte als de toen illegale gekapte monumentale bomen.

Er vond een interpellatiedebat  plaats over het Bibihuis te Gronsveld, hetgeen een hoogst ongebruikelijk middel is om te achterhalen hoe het zover is kunnen komen. Het gemeentebestuur stelt voor om middels de inzet van een mediator te trachten de huidige  moeilijke situatie voor de omwonenden te verbeteren.

Door via de Jaarrekening 2019 en de 1e rapportage van 2020 terug te kijken blijkt dat ook onze gemeente voor de moeilijke opgave staat meer grip te krijgen op de uitgaven voor de Jeugdzorg en de WMO. Een lastige opgave, zeker gezien het feit dat je hierbij afhankelijk bent van anderen en veel zaken door het rijk worden opgelegd. We verwachten dan ook dat de zg. TaskForce op dit gebied binnenkort goede voorstellen zal doen om efficiënter om te gaan met onze financiën. EML heeft erop aangedrongen ook op andere terreinen niet meer uit te geven dan ons ter beschikking staat.

Door het indienen van een motie met de titel ‘Veiligheid in de kernen en burgerparticipatie’ wil EML bereiken dat de inwoners serieus worden genomen wanneer zij pleiten voor meer veiligheid in hun kern. Inwoners van Laag-Caestert, Bruisterbosch en Eckelrade dringen reeds geruime tijd erop aan de onveilige situatie in hun kern aan te pakken. Het merendeel van de raad steunde de EML-motie. We hebben er goede hoop op dat alle collegeleden vanaf nu burgerparticipatie, de belangrijkste pijler van ons Raadsprogramma, daadwerkelijk zullen toepassen.

Met het instellen van een Strategisch Actieplan Middengebeid Zuid-Limburg, bestaande uit negen gemeenten tussen de drie steden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, wordt  samenwerking beoogd op het gebied van o.a. landschap, natuur, economie, toerisme, duurzaamheid. EML heeft ingestemd met het vrijmaken van € 75.000 per jaar. Wel hebben we aangegeven dat onze gemeente zich moet terugtrekken uit deze samenwerking als na de eerste jaarlijkse evaluatie zou blijken dat er onvoldoende is gerealiseerd.

Met gepaste trots kan EML melden dat een raadsmeerderheid het uitbreidingsplan Karreweg fase2 in Sint Geertruid heeft goedgekeurd. Eindelijk kan spoedig worden gestart met de voorbereiding van de bouw van 19 woningen voor starters, senioren en doorstromers t.b.v jonge gezinnen.

De EML-wethouders, raadsleden en burgerleden wensen iedereen een plezierige vakantie. En u weet, ook dichtbij huis valt er veel te genieten, zeker in onze eigen gemeente!